• 0724.959.100
 • consilier@bragadirumeu.ro
 • Bragadiru, Ilfov
2020
Plantarea arborilor in orasul Bragadiru

Plantarea arborilor in orasul Bragadiru

https://www.facebook.com/TeodoraDesaga/videos/3200144756733477/

In calitate de consilier local in Consiliul Local al orașului Bragadiru, am propus un proiect de hotarare in conformitate cu prevederile:

– art. 129 alin. (7) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

– art. 8 din OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare,

-Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 196 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIULUI LOCAL HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba plantarea arborilor ornamentali in aliniamentele in lungul drumurilor publice de categoria III din UTR 23-26 din Orasul Bragadiru.

Art. 2 Toate persoanele fizice si juridice care solicita autorizatie de construire au obligatia de a planta arbori, suplimentar fata de obligatiile din Regulamentul Local de Urbanism care insoteste Planul Urbanistic General al Orasului Bragadiru aprobat prin HCL nr. 98/2015, astfel:

a) pentru locuinţele unifamiliale se va planta minim 1 arbore ornamental/pom fructifer pentru fiecare 100 mp construiti la sol.

b) pentru locuinţele colective dezvoltatorii imobiliari vor planta minim 2 arbori pentru fiecare 100 mp construiti la sol.

c) pentru hale de productie se va planta perdea protectivă de arbori pe tot perimetrul halei, exceptând căile de acces.

d) pentru alte categorii de obiective cu caracter definitiv se va planta minim 1 arbore pentru fiecare 100 mp construiti.

Art. 3 Persoanele fizice si juridice care solicita eliberarea autorizatiei de constructie au obligatia sa prezinte la depunerea documentatiei un angajament de plantare arbori pe terenul proprietate privata.

Art. 4 Persoanele fizice si juridice au obligatia sa realizeze plantarea arborilor inainte de obtinerea procesului-verbal de realizare a receptiei la terminarea lucrarilor constructiei.

Art. 5 Primarul Orașului Bragadiru prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   REFERAT DE APROBARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plantarea arborilor in orasul Bragadiru

“Conform Constituţiei României <statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic>. Pe această bază, protecţia şi gestionarea durabilă a spaţiilor verzi din localităţile puternic urbanizate ale României sunt obiective de interes public, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane.

Localitățile poziționate în spațiul emergent al Bucureștiului înregistrează o expansiune puternică, arealele construite fiind de multe ori necorelate cu necesarul de spațiu verde. In acest context preocuparea autorităților locale este aceea de a extinde spațiul verde și de a realiza spații verzi multifuncționale care să aibe un rol peisajistic plăcut dar care să poată reține pulberi, atenua zgomotul produs de traficul rutier, și nu în ultimul rând să absoarbă dioxid de carbon să degaje oxigen.

Orașul Bragadiru, se caracterizează print-un spațiu verde dinamic, adaptat parțial la cerinețe legislative și la necesitățile locale, cu excepția unor zone în care sunt înregistrate extinderi ale spațiului rezidențial, și care din diferite motive nu a luat în calcul și necesitatea dezvoltării spațiilor verzi necesare locuirii în condiții optime.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, norma de spaţiu verde pentru un locuitor trebuie să fie de 50 mp. La nivelul Uniunii Europene, unde mediul urban reprezintă habitatul pentru circa 75% din populaţie, standardele în ceea ce priveşte spaţiile verzi sunt de minimum 26 mp/locuitor. In anul 2016, la nivelul orasului Bragadiru a fost identificata o suprafata totala a spatiului verde de 231.916 mp, (compusa din parc de agrement 143.965 mp, spatii verzi cu acces nelimitat 321 mp, spatii verzi cu folosinta specializata aferente cladirilor 72.123 mp, alte spatii verzi 8.805 mp), raportata la populatia oficiala de 18.093 inseamna 12,82 mp/locuitor.”[1]

Chiar si la nivelul anului 2016 aceasta suprafata spatiu verde per locuitor era eronat calculata, facand referire doar la datele statistice de la INS, numarul cetatenilor care locuiesc efectiv in oras si au dreptul la asigurarea unui mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic fiind de 2-3 ori mai mare. Astfel, suprafata totala raportata la un numar neoficial de locuitori de 35.000 inseamna 6,62 mp/locuitor.

La nivelul anului 2019, conform informatiilor din HCL nr. 265/2019 spatiul verde aferent parcului de agrement are suprafata de 143.965 mp, spatial verde cu folosinta specializata aferent cladirilor are suprafata de 46.765 mp. Rezulta un total de 199.865 mp raportat la o populatie oficiala de 23.000 locuitori, respective 55.000 locuitori neoficial, inseamna 8,69 mp/locuitor, respectiv 3,63 mp/locuitor.

La nivelul anului 2020, conform informatiilor din HCL nr. 47/2020 spatiul verde aferent parcului de agrement are suprafata de 204.338 mp, spatial verde cu folosinta specializata aferent cladirilor are suprafata de 70.939 mp. Rezulta un total de 284.403 mp raportat la o populatie oficiala de 25.000 locuitori, respective 70.000 locuitori neoficial ( conform spuselor dnei administrator public in sedinta Consiliului Local din 10.06.2020), inseamna 11,37 mp/locuitor, respective 4,06 mp/locuitor.

Este clar ca diferentele de numere apar din cauza neluarii in calcul a intregii suprafete de spatiu verde in cele 2 hotarari in care gasim informatii mai noi despre suprafata spatiilor verzi. Daca ne rezumam la a raporta suprafata de spatiu verde de la nivelul anului 2016 la populatia anului 2020, rezultatul este 9,27 mp/locuitor oficial, respectiv 3,31 mp/locuitor neoficial. In aceasta perioada nu am cunostiinta de noi amenajari ale spatiilor verzi, cu exceptia celui din curtea gradinitei nr. 3 cu suprafata de 500 mp si cel care urmeaza a fi amenajat in Cartierul Independentei cu suprafata de 1500 mp.

Numarul mare de santiere de constructii, numarul mare de locuitori in locuintele colective, suprafata betonata pentru alei si parcari, strazile neasfaltate si nerespectarea suprafetei minime de spatiu verde la multe constructii au condus la poluarea considerabila a aerului, la lipsa zonelor de agrement in cartierele noi, la diminuarea nivelului de trai al populatiei.

In aceasta situatie se impun masuri urgente din partea administratiei publice locale.

Conform Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitale, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale din 30.08.2017, conditiile de amplasare a pomilor in zona drumurilor publice din localitati sunt urmatoarele:

 • Trebuie sa existe acordul administratorului drumului public – Primaria,
 • Trebuie sa se execute plantarea pe ambele parti ale drumului public, simetric si paralel cu axa drumului,
 • Trebuie sa fie respectata distanta intre arbori in functie de categoria drumului: I-IV – 15 metri sau 20 metri, in functie de forma coroanei,
 • Trebuie sa fie respectata latimea fasiilor verzi de minim 1 m pentru plantatii de pomi.
 • Plantarea arborilor se poate face și în ochiuri pătrate, amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 1,00 m x 1,00 m, sau circular, cu diametrul de 1,00 m, care se recomandă să fie acoperite cu grătare metalice sau din beton prefabricat.
 • Distanțele minime de la marginea părții carosabile până la trunchiurile de arbori și arbuști trebuie să fie de minimum 1,00 m, în cazul în care aceasta este încadrată de borduri denivelate, sau minimum 3 m, în celelalte cazuri.
 • Plantațiile de pe zonele verzi nu vor deranja iluminatul drumului public, vizibilitatea în curbă și la traversările pentru pietoni.

De asemenea, in  reglementarile care insotesc Planul Urbanistic General actualizat prin HCL  nr. 98/2015 exista referirea la profilul drumurilor de interes local, care prevede existenta spatiului verde pe o latime de 1 m, asa cum se poate vedea si din imaginea de mai jos. Iar in Regulamentul Local de Urbanism care insoteste PUG sunt specificate conditiile privind amenajarea spatiilor verzi “la realizarea străzilor noi, precum și la reabilitarea străzilor pe care nu există plantații, se vor planta arbori, cu respectarea următoarelor condiții:

 pozițiile, sistemul de plantare și esența arborilor vor fi stabilite prin documentațiile tehnice;

 arborii vor avea un număr minim de trei replantări în pepinieră;

 arborii vor avea înălțimea minimă de 2,50 m;

 arborii vor avea circumferința minimă a trunchiului de 14 cm (măsurată la un metru

deasupra solului);

 distanța minimă între axa trunchiului și poziția rețelelor edilitare va fi de 1,50 m.”

Programul de plantare a arborilor presupune urmatoarele actiuni:

 • Identificare strazi in vederea amenajarii spatiului verde,
 • Masuratori topografice,
 • Obtinere avize si aprobari de la serviciile de specialitate,
 • Realizarea gropilor pentru plantare,
 • Achizitionarea arborilor,
 • Realizarea plantarii.

Plantarea se poate face si in colaborare cu persoane fizice si juridice prin donatii de arbori sau actiuni indirect necesare plantarii precum: identificarea strazilor cu spatiu suficient pentru amenajarea spatiului verde, donarea de echipamente necesare plantarii, plantarea efectiva, s.a.

In Regulamentul Local de Urbanism care insoteste PUG se specifica: “Vegetația înaltă matură va fi protejată și păstrată pe toată suprafața orașului, conform condițiilor prevăzute la nivelul zonelor și subzonelor funcționale. În acest sens, documentațiile de urbanism (P.U.Z. și P.U.D.) vor consemna în cadrul planșei „Situația existentă – difuncționalități” poziția exactă, esența și circumferința trunchiului pentru arborii maturi existenți în zona de studiu. Proiectele pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C.) vor cuprinde în planul de situație poziția exactă, esența și circumferința trunchiului pentru arborii maturi existenți pe parcelă, inclusiv a celor propuși pentru tăiere, precum și poziția exactă și esența pentru arborii propuși spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înțelege: arborii a căror trunchi, măsurat la 1 m deasupra solului, are o circumferință egală sau mai mare de 50 cm.

Articolul 13 – Spații libere și spații plantate prevede pentru zonele de locuire L1, L2 și L3:

– Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

– Terenul care nu este acoperit cu construcții, alei, platforme va fi plantat; la fiecare 100 mp se va planta un arbore;

– Arborii se amplasează la minim 2 m de limitele laterale sau posterioare ale parcelei;

– Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,2 metri înălțime;

– În zonele de locuit, spațiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafața parcelei;

– Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare – 30% din suprafața totală a terenului;

Acelasi articol 13 prevede pentru zonele de locuire M1 și M2, M3 urmatoarele obligatii:

– Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

– Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,2 metri înălțime;

– În zonele de locuit, spațiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafața parcelei;”

Avand in vedere numarul mare de constructii si nerespectarea cotei de spatiu verde, adesea betonat si transformat in cale de acces auto sau pietonal, consider ca avem nevoie de asigurarea unui aer cat mai sanatos pentru viitorii locatari ai constructiilor imobile individuale si collective, dar si a celorlalte tipuri de constructii.

In acest sens, suplimentar fata de obligatiile privind spatiul verde si plantarea arborilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Orasului Bragadiru adoptat prin HCL nr. 98/2015, propun obligatia persoanelor fizice si juridice de a planta arbori daca isi doresc constructia unui imobil, astfel:

a) pentru locuinţele unifamiliale se vor planta minim 1 arbore ornamental/pom fructifer

b) pentru locuinţele colective dezvoltatorii imobiliari vor planta minim 2 arbori pentru fiecare 100 mp construiti la sol.

c) pentru hale de productie se va planta perdea protectivă de arbori pe tot perimetrul halei, exceptând căile de acces.

d) pentru alte categorii de obiective cu caracter definitiv se va planta minim 1 arbore pentru fiecare 100 mp construiti.

Avand in vedere toate informatiile mai sus oferite, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind plantarea arborilor ornamentali in aliniamentele in lungul drumurilor publice de categoria III din UTR 23 – Zona Prelungirea Ghencea – Ghidiceni, UTR 24 – Zona Ghidiceni – Diamantului, UTR 25 – Zona Diamantului – Sos. Alexandriei, UTR 25 – Zona Sos. Alexandriei – Crisul Repede, UTR 26 – Zona Crisul Repede – Dunarii, precum si obligatia plantarii arborilor pentru noile constructii.

Teodora Desaga

Consilier Local Bragadiru


[1] REGISTRUL LOCAL AL SPATIILOR VERZI, ORAS BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV, Proiectant general SC ABG BUSINESS TOOLS SRL, 2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *